Pruchnik, podkarpackie

Dom | 15 953 zł | Dom | 89,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu
Adrianna Zbucka
Kancelaria Komornicza nr III w Jarosławiu
37-500 Jarosław ul.Poniatowskiego 53
tel. 16 621-31-41  e-mail: [email protected]
Km 391/18

Jarosław, dnia  06-11-2019


                                                   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianna Zbucka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
08-01-2020 r. o godz. 09:00
w Sądzie Rejonowy w Jarosławiu  przy ul. Jana Pawła II 11 w sali nr 10  odbędzie się pierwsza licytacja następujących nieruchomości położonych w Pruchniku:

1. Działka nr 1595/3 obręb 0001 Pruchnik o pow. 0,2547 ha położona przy ul. Markiewicza 179 w Pruchniku, zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 89,00 m2, budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 48,50 m2 oraz garażem stalowym o pow. zabudowy 12,00 m2. Suma oszacowania wynosi 160 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  120 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 000,00zł.

2. Działka nr 1605/3 obręb 0001 Pruchnik o pow. 0,1980 ha - nieruchomość gruntowa rolna, w ewidencji gruntów oznaczona jako pastwiska trwałe PsV. Suma oszacowania wynosi 4 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  3 375,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 450,00zł.

Nieruchomości posiadają założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Właścicielem nieruchomości jest Maciej Winiarz.
 Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi w kancelarii komornika mieszczącej się w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 53  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 96 15001634 1216 3003 6501 0000.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11 oraz kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomościlub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy
 Adrianna Zbucka  

                                                                         

Image things

Krosno, podkarpackie

650 000 zł | 253,95 m2

  • cena: 650 000 zł
  • 2 560 za m2
Image things

Błażowa, podkarpackie

391 314 zł | 785,10 m2

  • cena: 391 314 zł
  • 498 za m2
Image things

Świerchowa, podkarpackie

11 600 zł | 1,00 m2

  • cena: 11 600 zł
  • 11 600 za m2