Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

Obiekt | 317 775 zł | 179,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Janusz Kaliś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-11-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej z siedzibą przy Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:xx położonej przy Niepodległości 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna, dla której Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej działka nr 342/7 o pow. 0,0705 ha, zabudowana dwoma budynkami produkcyjnymi o łącznej powierzchni użytkowej 179,00 m2 oraz budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 61,20 m2 i budynkiem blaszanym o powierzchni 55,50 m2

Suma oszacowania wynosi 423 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 317 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 91102026290000930202826113.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  • cena: 23 770 zł
  • 1 251 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

39 900 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 33,60 m2 | 1 piętro

  • cena: 39 900 zł
  • 1 188 za m2