Warszawa, Bemowo

Mieszkanie | 274 725 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 61,54 m2 | 2 piętro

- 55 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli


Maciej Simbierowicz


Kancelaria Komornicza, ul. Ludwiki 4, Warszawa, 01-226 Warszawa


tel. 22 506 52 53 / fax. 22 506 61 54


Sygnatura: Km 3967/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Maciej Simbierowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z siedzibą przy Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pokój 152, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Gołuchowska 11/5, 01-485 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 366 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 274 725,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 630,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 88 1020 1068 0000 1802 0139 6837.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-473 Warszawa.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Maciej SimbierowiczHistoryczne ceny

Image things

Warszawa, Mokotów

347 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 58,30 m2 | 4 piętro

  • cena: 347 250 zł
  • 5 956 za m2
Image things

Warszawa, Mokotów

46 619 zł | 1,00 m2

  • cena: 46 619 zł
  • 46 619 za m2
Image things

Warszawa, Praga-Południe

4 100 000 zł | 522,00 m2

  • cena: 4 100 000 zł
  • 7 854 za m2