Skalbmierz, świętokrzyskie

Obiekt | 746 000 zł | 1 947,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zarząd Powiatu Kazimierskiego
ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
żonej w Skalbmierzu, przy ul. Kanonijska 7, gmina Skalbmierz, powiat kazimierski, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 99/4 o pow. 0,3384 ha (obr. 0002):
1. Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kazimierzy
Wielkiej prowadzi dla w/w nieruchomości Księgę Wieczystą Nr XXXX/XXXXXXXX/X. Działka nr 99/4 powstała w efekcie podziału działki nr 99/2 ujętej w ww. księdze na
działki nr 99/3 oraz 99/4. 2. Nieruchomość stanowi własność Powiatu Kazimierskiego w trwałym zarządzie Zespołu
Szkół Zawodowych w Skalbmierzu. 3. Na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 99/4 obręb Skalbmierz znajduje
się budynek, który pierwotnie stanowił internat przy Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, aktualnie częściowo wykorzystywany do zajęć dydaktycznych, częściowo stanowi pustostan. Obiekt dwu i trzykondygnacyjny, dwie bryły połączone łącznikiem, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej, przykryty dachem dwuspadowym. Parter budynku w zadowalającym stanie technicznym, na bieżąco przeprowadzane są remonty i konserwacje. Kondygnacja przyziemna oraz piętro w średnim i złym stanie technicznym. Część powierzchni kwalifikuje się do remontu generalnego. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1947 m2 Teren wokół budynku zagospodarowany - podejścia i podjazdy utwardzone asfaltem oraz kostką betonową, na pozostałej części zieleń, w tym drzewa oraz krzewy ozdobne. Kształt działki nieregularny, funkcjonalnie związany z posadowionym na niej budynkiem szkoły. Teren jest uzbrojony w wodociąg, energię elektryczną, podłączony do kanalizacji sieciowej. Dojazd do działki: zjazd z asfaltowej drogi gminnej ul. Kanonijskiej asfaltową drogą wewnętrzną - dz. nr 110 stanowiącą własność Powiatu Kazimierskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Zawodowych w Skalbmierzu. 4. Działka nr 99/4 jest uprawniona ze służebności przejazdu i przechodu z ul. Kanonijskiej
do działek nr 99/1 i 99/4 (nieruchomości władnące) przez działki nr 110 oraz 99/3 (nieruchomości obciążone). Ponadto działka nr 99/4 jest uprawniona ze służebności przejazdu i przechodu po istniejącej infrastrukturze znajdującej się na działce 99/3,
przy zachodniej granicy działki 99/4. 5. Cały kompleks jest ogrodzony. Wydzielona działka nr 99/4 ogrodzona jest od północy
oraz od wschodu. 6. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Skalbmierz przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99,
przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze usług. 7. Obciążenia nieruchomości: przez wschodnią część działki nr 99/4 ustanowiona została
służebność przejazdu i przechodu z działek 110 oraz 99/3 przez działkę 99/4, a następnie ponownie dalej przez działkę nr 99/3 stanowiącą własność Powiatu
Kazimierskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, do działki nr 99/1, pasem gruntu o szerokości 4 m. Pas ten aktualnie utwardzony jest asfaltem. Część o powierzchni 400 m2 usytuowana na parterze w budynku stanowiącego były internat jest przedmiotem najmu na rzecz Centrum Edukacji Ustawicznej w
Skalbmierzu (Umowa najmu została zawarta w dniu 29.08.2019 r. z datą pewną). 8. Nieruchomość zostanie wydana po wydaniu lokalu przez najemce, którego umowa
najmu wygasa dnia 31.08.2020 r. 9. Pozostałe szczegóły dotyczące nieruchomości, infrastruktury, w tym dostęp do
mediów, dostępne są na miejscu w trybie oględzin. 10. Cena wywoławcza ustalona na podstawie operatu szacunkowego opracowanego
przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 746 000,00 zł netto.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
11. Sprzedaż działki nr 99/4 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt
10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2018
poz. 1221 z późn. zm.). 12. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19-go grudnia 2019 roku o godz. 10:00
w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Kościuszki 12 - Sala
Konferencyjna, parter. 13. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu. 14. Wadium dla działki nr 9914 wynosi 74 600,00 zł słownie: siedemdziesiąt cztery
tysiące sześćset złotych 00/000. 15. Wadium należy wpłacić na konto Powiatu Kazimierskiego, Bank Spółdzielczy w
Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej Nr 45 8493 0004 0180 0130 0720 0005 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 16-go grudnia 2019 roku wymagana kwota
znajdowała się na w/w koncie. 16. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie
o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez
zastrzeżeń. 17. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie Komisji Przetargowej
dowodu wniesienia wadium i okazanie dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu. Należy również podać numer konta, na które należy zwrócić wadium w
przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu. 18. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny odpis z właściwego dla siedziby
oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta,
sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. 19. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest
notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. 20. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków wymagane jest
przedłożenie pisemnej zgody przez współmałżonka niebiorącego udziału w przetargu na nabycie nieruchomości za ustaloną w przetargu cenę do majątku wspólnego lub
dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. 21. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920
roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 ze zm.) wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw
wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu
notarialnego wpłacone wadium przepada. 22. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, będzie zaliczone na poczet ceny
zakupu. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie trzech dni
od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy. 23. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetarg
jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 24. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej netto z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych. 25. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W
przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości
koszty ponosi kupujący. 26. Protokół z przeprowadzonego przetargu będzie stanowił podstawę zawarcia
notarialnej umowy sprzedaży. 27. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć
czynności związane z jego przeprowadzeniem do Zarządu Powiatu Kazimierskiego. 28. Nabywca jest zobowiązany do wpłacenia w całości ceny za nabytą nieruchomość na
konto sprzedającego nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
Powiatu Kazimierskiego. 29. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 30. Organizator przetargu zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami
zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 31. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie wskazanym przez Powiat w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 32. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm.). 33. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami przy ulicy Partyzantów 29, I piętro lub pod nr. tel. 41 35 02 332. Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu przy ulicy Kościuszki 12 (I piętro), przy ulicy Partyzantów 29 (I piętro), na stronie internetowej powiatkazimeirza.wrota-swietokrzyskie.pl oraz w prasie o zasięgu ogólnokrajowym.
Zarząd Powiatu Kazimierskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości.

Image things

Starachowice, świętokrzyskie

50 000 zł | Mieszkanie | 61,00 m2

  • cena: 50 000 zł
  • 820 za m2
Image things

Starachowice, świętokrzyskie

5 500 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 5 500 000 zł
  • 5 500 000 za m2
Image things

Stara Zbelutka, świętokrzyskie

65 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 39,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 65 000 zł
  • 1 637 za m2