Krężoły, świętokrzyskie

Dom | 113 147 zł | Dom | 101,24 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie


Marcin Ratyński


Kancelaria Komornicza, Aleja Niepodległości 9, Sulechów, 66-100 Sulechów


tel. 780080980 / fax.


Sygnatura: Km 512/09


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Marcin Ratyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-11-2019 o godz. 11:45 pod adresem: Sąd Rejonowy w Świebodzinie Sala numer 1, ul. Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy ul. Gdańska 33,Krężoły, 66-100 Sulechów, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
działki nr 353 o pow. 700 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o Pu 101,24m2 oraz budynkiem gospodarczym o Pu 46,91m2
W dziale II księgi wieczystej jako właściciel wpisany jest Karol Pętlewski.
Sprzedaż nieruchomości niepodlegającej podatkowi VAT w drodzelicytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do zapłaty którego obowiązany jest nabywca.Suma oszacowania wynosi 169 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 113 146,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 972,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 07 1020 5402 0000 0602 0119 9918.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie mieszczącym się pod adresem: Park Chopina 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Marcin RatyńskiImage things

Starachowice, świętokrzyskie

90 000 zł | Mieszkanie | 37,00 m2 | 4 piętro

  • cena: 90 000 zł
  • 2 432 za m2
  • cena: 153 000 zł
  • 153 000 za m2
  • cena: 450 000 zł
  • 450 000 za m2