Pacanów, świętokrzyskie

Lokal użytkowy | 20 000 zł | 48,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 20 000 zł
 • Miasto: Pacanów
 • Powierzchnia: 48,90 m2
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Cena za m2: 409 zł
 • Ulica: Mleczna 47
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 45446X106434535
 • Termin wpłaty wadium: 2019-11-12 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru - Lokal usytuowany w budynku na działce nr 1322/2 w Pacanowie przy ulicy Mlecznej 47 ujawniony w Księdze Wieczystej Nr XXXX/XXXXXXXX/X.

2. Powierzchnia nieruchomości 0,1170 ha udział nabywcy lokalu w części wspólnej działki nr1322/2 w Pacanowie wynosi 4890/38090

3.Opis nieruchomości - Lokal użytkowy Nr 4 o pow .48,90m² oraz części wspólne

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : Obszar w skład, którego wchodzi opisana wyżej nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pacanów teren ten jest wskazany na strefę budownictwa mieszkaniowego wraz z usługami towarzyszącymi obszary historycznego centrum mieszkaniowo - usługowego o zwartej strukturze zabudowy. Strefa koncentracji i rozwoju usług ponad lokalowych, podstawowych i komercyjnych. Obszary koncentracji obiektów i urządzeń centro twórczych.

5.Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy

6.Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej 20000,00

7.Informację o obciążeniach i zobowiązaniach - brak

8. zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy

9.Wysokość wadium: 2000,00 zł

10. Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pacanów ul. Rynek 15 w dniu 15 listopad 2019 r. w sali konferencyjnej na II piętrze o godz. 13.00

11.Daty poprzednich przetargów - brak

12. Warunki przetargu

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Gminy Pacanów nr 58851700070040040001720020 prowadzony przez NBS Solec Zdrój w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 12 listopada 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Pacanów . Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pacanów.

Image things

Jasień, świętokrzyskie

111 930 zł | Dom | 77,40 m2

 • cena: 111 930 zł
 • 1 446 za m2
Image things

Sandomierz, świętokrzyskie

52 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 36,71 m2 | 2 piętro

 • cena: 52 000 zł
 • 1 417 za m2
Image things

Sulisławice, świętokrzyskie

450 000 zł | Dom | 104,00 m2

 • cena: 450 000 zł
 • 4 327 za m2