Bolesławiec , Dolnośląskie

Obiekt | 990 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu u zbiegu ulic: Cieszkowskiego i Kościuszki, oznaczonej jako działka nr 397 o pow.0.6794 ha wraz z budynkiem niemieszkalnym i wiatą śmietnikową, obręb 0003, (o użytku Ti- 0.5584 ha inne tereny komunikacyjne i Bi – 0.1210 inne tereny zabudowane) – z przeznaczeniem do zagospodarowania zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania miasta Bolesławiec.

Cena wywoławcza netto do I przetargu wynosi – 990.000 zł

Wadium w gotówce wynosi - 150.000 zł

Na cenę składają się: Cena gruntu w udziale - 86,40%, Cena składników budowlanych – 13,60%.
Wyliczone proporcje będą stanowiły podstawę do wyodrębnia z uzyskanej w przetargu – ceny gruntu i ceny budynków. Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.) – cena gruntu wraz z składnikami budowalnymi zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Przetarg
odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 113 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, I piętro).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 16 grudnia 2019r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 16 grudnia 2019r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 16 grudnia 2019r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Bolesławiec przy obwodnicy miejskiej drodze wojewódzkiej prowadzącej w kierunku Zgorzelca i Wrocławia. Dostępność komunikacyjna dobra, drogą asfaltową. Działka w części północnej zabudowana jest innym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 51 m2. Budynek stanowi zaplecze parkingu, wybudowany jest 2002 roku w technologii tradycyjnej, parterowy, kryty dachem jednospadowym. Obok budynku znajduje się murowana wiata śmietnikowa. Teren jest utwardzony kostką brukową. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa oraz stacja paliw LOTOS.

Teren działki częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Wycinkę drzew można prowadzić w oparciu o przepisy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 142 ze zm.).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta w Bolesławcu, uchwałą nr VI/43/07 z dnia 14 marca 2007 roku – działka częściowo przeznaczona jest pod tereny obsługi komunikacji – symbol z planu B-KS1, częściowo pod ulice główne – symbol z planu B-KDg1 oraz ulice główne ruchu przyspieszonego – symbol z planu B-KDgp1.

Przez teren działki przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego: sieć gazowa, sieć telefoniczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, sieć energetyczna oraz posadowione są słupy oświetleniowe. Przez teren działki przebiega także sieć ciepłownicza magistralna 2xDn200/315 i 2xDn400, przyłącze ciepłownicze 2xDn100/200, zlokalizowana jest komora ciepłownicza, studnia ciepłownicza, studnia - kanalizacja odwodnienia.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielem sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielem sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych. W przypadku stwierdzenia na działce innych sieci uzbrojenia podziemnego, nabywcę nieruchomości obowiązywać będzie procedura opisana jak wyżej.

Nieruchomość gruntowa wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr XXXX/XXXXXXXX/X założonej dla obrębu 0003 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy notarialnej do ustanowienia na działce nr 397, bezterminowej i nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 337/5, nr 337/6 i nr 337/3 wpisanych w księdze wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X, polegającej na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób niezakłócony celem swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę 397 do drogi publicznej. Mapa z zaznaczoną służebnością drogową stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.

Image things

Bolesławiec , Łódzkie

270 000 zł | Dom | 168,00 m2

  • cena: 270 000 zł
  • 1 607 za m2
Image things

Bolesławiec , Dolnośląskie

16 125 zł | 1,00 m2

  • cena: 16 125 zł
  • 16 125 za m2