Jastrzębie-Zdrój, śląskie

Mieszkanie | 54 600 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,61 m2

- 52 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Jakub Mika na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy Staszica 3, 44-300 Jastrzębie-Zdrój, pokój 155, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy Szarych Szeregów 19/8, 44-330 M. Jastrzębie-Zdrój, dla którego SĄD REJONOWY JASTRZĘBIE-ZDRÓJ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Z własnością związany jest udział w wysokości 465/10000 w nieruchomości wspólnej stanowiącej prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali opisanych w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X. Mieszkanie położone jest w Jastrzębiu-Zdroju, przy ulicy Szarych Szeregów 19/8 składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,61 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,00 m2.

Suma oszacowania wynosi 72 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, przelewem na rachunek bankowy komornika nr 42 1050 1403 1000 0090 3081 7614 albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, na dzień przed terminem licytacji (decyduje data uznania wpłaty na rachunku komornika). Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 42 1050 1403 1000 0090 3081 7614.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Historyczne ceny

Image things

Jastrzębie-Zdrój, śląskie

84 000 zł | Mieszkanie | 47,46 m2

  • cena: 84 000 zł
  • 1 770 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój, śląskie

84 000 zł | Mieszkanie | 45,68 m2

  • cena: 84 000 zł
  • 1 839 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój, śląskie

134 111 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 70,03 m2 | 7 piętro

  • cena: 134 111 zł
  • 1 915 za m2