Białystok, Sienkiewicza

Mieszkanie | 132 797 zł | Mieszkanie | 35,96 m2

- 48 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku


Danuta Konieczka


Kancelaria Komornicza, Gen. Wł. Andersa 5, Białystok, 15-124 Białystok


tel. 85 742 51 00 / fax. 85 742 51 00


Sygnatura: Km 214/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Danuta Konieczka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-11-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy , 15-950 Białystok, pokój XV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Jurowiecka 34/6, 15-101 Białystok, dla którego Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 177 063,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132 797,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 706,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 52 10201332 0000 1102 0025 9267.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącym się pod adresem: , Białystok, 15-950 Białystok.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Danuta KonieczkaHistoryczne ceny

Image things

Białystok, Centrum

163 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 30,90 m2 | Parter

  • cena: 163 000 zł
  • 5 275 za m2
Image things

Białystok, Piaski

197 300 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 41,13 m2 | 2 piętro

  • cena: 197 300 zł
  • 4 797 za m2
Image things

Białystok, Centrum

107 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 21,85 m2 | 1 piętro

  • cena: 107 500 zł
  • 4 920 za m2