Piaseczno, mazowieckie

Mieszkanie | 288 612 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 65,00 m2 | Parter

- 22 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie


Tomasz Gierała


Kancelaria Komornicza, Warszawska 22A, Piaseczno, 05-500 Piaseczno


tel. 227371033 / fax. 227267555


Sygnatura: TG Km 1209/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2019 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Złotej Kaczki 2/2,Piaseczno, 05-500 05-500, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 384 816,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 612,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 481,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można złożyć również na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie 50 1020 1169 0000 8902 0177 0833.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Tomasz GierałaHistoryczne ceny

Image things

Piaseczno, mazowieckie

18 000 zł | 15,60 m2

  • cena: 18 000 zł
  • 1 154 za m2
Image things

Piaseczno, mazowieckie

1 059 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 059 000 zł
  • 1 059 000 za m2
Image things

Piaseczno, mazowieckie

1 618 000 zł | Dom | 531,35 m2

  • cena: 1 618 000 zł
  • 3 045 za m2