Wieluń, łódzkie

Mieszkanie | 64 000 zł | Mieszkanie | 53,33 m2

- 69 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 64 000 zł
 • Miasto: Wieluń
 • Powierzchnia: 53,33 m2
 • Województwo: Łódzkie
 • Cena za m2: 1 200 zł
 • Ulica: Dworzec Wąskotorowy 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 400 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 42373X99237569
 • Termin wpłaty wadium: 2019-10-21 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1010/KNO/656/2019

Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2019r. o godz. 13.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie przy ul. Armatnia 14, pokój 12.

Przedmiot przetargu:
prawo własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Dworzec Wąskotorowy 2 w Wieluniu, gm. M. Wieluń, pow. wieluński, woj. łódzkie, o powierzchni użytkowej 53,33m2 wraz pomieszczeniem przynależnym – piwnicą nr 4 (usytuowanym w budynku mieszkalnym), dwoma pomieszczeniami przynależnymi nr 1 i 5 o łącznej powierzchni 23,99m2 (usytuowanymi w budynku gospodarczym) oraz udziałem wynoszącym 7732/36811 w częściach wspólnych budynków i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr ew. 33/24 o pow. 0,3003ha, obręb 0006.
Na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716, 2540), prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 33/24 z obrębu 0006 z dniem 01.01.2019 r. przekształciło się w prawo własności.

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, z której lokal mieszkalny nr 2 nie został wyodrębniony.

Dział III zawiera wpis:
ROSZCZENIE
Treść wpisu ROSZCZENIE DOTYCHCZASOWEGO WŁAŚCICIELA GRUNTU O ROCZNĄ OPŁATĘ PRZEKSZTAŁCENIOWĄ W ODNIESIENIU DO KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW.
Przedmiot wykonywania UDZIAŁ NR 5 W WYSOKOŚCI 15810/36811 CZĘŚCI NALEŻĄCY DO POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Skarb Państwa (Nazwa, siedziba) Lp. 1. SKARB PAŃSTWA - STAROSTA WIELUŃSKI, WIELUŃ
Rola instytucji ORGAN REPREZENTUJĄCY SKARB PAŃSTWA

Dział IV przedmiotowej księgi wieczystej wpisów nie zawiera.

Nieruchomość nie jest objęta umową najmu/dzierżawy.

Cena wywoławcza: 64.000,00 zł netto
Wadium:· 6 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1 000,00 zł

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
wpłacenie wadium w wysokości 6.400,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr  23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na zbycie nieruchomości nr postępowania 1010/KNO/656/2019”. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 21.10.2019r.
przedłożenie Komisji przetargowej dokumentów wymienionych w § 3 nie później niż trzy dni przed terminem przetargu w formie przewidzianej w § 3. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień doręczenia ich do PKP S.A, przy czym dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej, a oryginały przekazane na przetargu.

Historyczne ceny

Image things

Wieluń, łódzkie

6 333 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 6 333 000 zł
 • 6 333 000 za m2