Szczecin, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 141 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,97 m2

- 63 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie


Katarzyna Karwecka


Kancelaria Komornicza, L.Rayskiego 23, Szczecin, 70-442 Szczecin


tel. 914223888 / fax.


Sygnatura: Km 128/17OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:


23-10-2019 o godz. 12:30


w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z siedzibą przy Kaszubska 42, 70-227 Szczecin, pokój 50, odbędzie siępierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego/ej do dłużnika: , ul.Mazurska 43/10, 70-416 Szczecin, położonego przy


ul. Mazurska 43/10, 70-416 Szczecin,


dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 188 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 800,00 zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XIX o. Szczecin 07 14401143 0000 0000 1019 3745.


Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 22-10-2019 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.
Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 59,97mkw. Związany jest z nim udział 28/1000 w nieruchomości wspólnej objętej KW nr 46807/3.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny przy ul. Narutowicza 19.


Operat szacunkowy biegłego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyKatarzyna KarweckaHistoryczne ceny

Image things

Szczecin, Skolwin

188 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 85,65 m2

  • cena: 188 250 zł
  • 2 198 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

8 200 000 zł | 3 006,40 m2

  • cena: 8 200 000 zł
  • 2 728 za m2
Image things

Szczecin, Prawobrzeże

9 000 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 9 000 000 zł
  • 9 000 000 za m2