Suwałki , Podlaskie

Dom | 348 900 zł | Dom | 120,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

OpisKomornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach


Marta MilewskaKancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki


tel. 875662470 / fax. 875662470


Sygnatura: MM Km 1282/13                                            


                                              OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Marta Milewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 13 grudnia 2019 r., o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się I licytacja nieruchomości zabudowanej, położonej w Suwałkach (obręb 0007 Suwałki) przy ul. Raczkowskiej 127, na działkach o numerach geodezyjnych: 34538/3 i 34535/2 - o łącznej powierzchni 0,0914 ha. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 120,60 m.kw. (bez uwzględniania wiaty nieobudowanej). Budynek składa się z parteru, poddasza użytkowego oraz podpiwniczenia. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SU1S/00031333/2. Powyższa nieruchomość stanowi własność na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Wartość szacunkowa nieruchomości stanowi kwotę 465 200,00 zł.
Cena wywołania 348 900,00 zł.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości 46 520,00 zł.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 566-24-70.
Osoby chętne do obejrzenia nieruchomości proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 10 grudnia 2019 r., o godz. 09:00.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc). Rękojmia powinna być złożona w gotówce, na rachunek bankowy Komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 89 93590002 0021 2139 2000 0001 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub też przez złożenie dokumentu do zbiorów dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji, wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.Komornik Sądowy Marta Milewska

Image things

Suwałki , Podlaskie

902 773 zł | Dom | 208,27 m2

  • cena: 902 773 zł
  • 4 335 za m2
Image things

Suwałki , Podlaskie

421 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 421 500 zł
  • 421 500 za m2