Małomice, lubuskie

Mieszkanie | 96 615 zł | Mieszkanie | 63,74 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 96 615 zł
 • Miasto: Małomice
 • Powierzchnia: 63,74 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 1 516 zł
 • Ulica: Piastowska 6
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 9 662 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 42038X98452999
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-23 - Co to znaczy?

Opis

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348 z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) - Burmistrz Małomic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego własność Gminy Małomice, położonego w budynku przy ul. Piastowskiej 6 w mieście Małomice, wraz z prawem własności gruntu.
Przetarg odbędzie się 26.09.2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta Małomice przy Plac Konstytucji 3 Maja 1, pokój Nr 2a.
Podstawą udziału w przetargu ustnym nieograniczonym jest wniesienie wadium w pieniądzu nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do 23.09.2019 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach lub na konto BS Żagań O/Szprotawa Nr 69 9657 0007 0010 0100 3795 0005.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wpłatę wpłaconego wadium, dowód tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów, odpisu z rejestru KRS lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) oraz właściwe pełnomocnictwo osób reprezentujących te podmioty.
Wysokość postąpienia wynosi 1% od ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości.
Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca nie później niż przed upływem 3 dni od dnia po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Termin zawarcia umowy ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie wadium ulega przepadkowi na rzecz miasta Małomice.
Koszty notarialne nabycia wylicytowanej nieruchomości ponosi nabywca. Burmistrz Małomic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bliższych informacji i wyjaśnień udziela Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Małomicach pokój Nr 17 tel. (68) 376 90 27 wew. 38.

Image things

Małomice, lubuskie

57 300 zł | Mieszkanie | 31,64 m2 | 1 piętro

 • cena: 57 300 zł
 • 1 811 za m2