Słońsk, lubuskie

Mieszkanie | 59 440 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 64,50 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 59 440 zł
 • Miasto: Słońsk
 • Powierzchnia: 64,50 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 922 zł
 • Ulica: Poniatowskiego 7
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 944 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 42037X98450657
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-27 - Co to znaczy?

Opis

Wójt Gminy Słońsk
Przetarg nr 12/2019
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2019 roku, poz. 270 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.) oraz uchwały nr XII/ 85 /2000 Rady Gminy Słońsk z dnia 28.03.2000 roku. w spr. zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Słońsk
WÓJT GMINY SŁOŃSK
OGŁASZA
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz częściami
wspólnymi w nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Słońsk
Opis nieruchomości
Słońsk ul. Poniatowskiego 7 - działka oznaczona nr ewid. 1408/1 o powierzchni 1125m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i budynkiem gospodarczym. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania
Przedmiot sprzedaży Lokal mieszkalny nr 4 usytuowany na pierwszym piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i wc o łącznej pow. 64,50m2. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie piwnicy o pow. 4,88m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 7.03m2. Udział w częściach wspólnych budynku i działki wynosi - 176/1000. Cena wywoławcza - 59.440,00 zł Wadium
- 5.944,00 zł Wysokość postąpienia ustala się w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencja gruntów.
Przetarg odbędzie się 02 października 2019r. o godz. 11.30
w siedzibie Urzędu Gminy w Słońsku
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: - wpłata wadium w kasie Urzędu lub na konto nr 6 8355 0009 0034 9877 2000 0020GBS Barlinek/ Oddz. Słońsk do dnia 27 września 2019r. w taki sposób aby najpóźniej w dniu 27 września 2019., środki pieniężne znajdowały się na rachunku bankowym gminy oraz przedłożenie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowodu tożsamości, dowodu wpłaty wadium, w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana
O terminie podpisania umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od dnia przetargu. Koszty umowy ponosi nabywca. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości. Zbywane lokale zostaną udostępnione do lustracji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy w Słońsku - nr tel. 95 757 22 71 wew. 19.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów
Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słońsku (biuro nr 8) lub telefonicznie pod nr 095 7572271 wew. 19.

Image things

Skwierzyna, lubuskie

17 250 zł | 108,00 m2

 • cena: 17 250 zł
 • 160 za m2
Image things

Skwierzyna, lubuskie

650 zł | 2,60 m2

 • cena: 650 zł
 • 250 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

66 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 22,12 m2 | Parter

 • cena: 66 000 zł
 • 2 984 za m2