Tomaszowo, lubuskie

59 193 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Piotr Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-11-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu z siedzibą przy Szprotawska 4, 68-100 Żagań, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy ul. Akacjowa 32/2, 68-114 Tomaszowo, dla którego Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 44-04-062-028.

Suma oszacowania wynosi 88 790,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 59 193,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 879,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 18102054020000080203887395.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu mieszczącym się pod adresem: Szprotawska 4, Żagań, 68-100 Żagań.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Image things

Wilkanowo, lubuskie

8 241 zł | Działka | 0.0416 ha.

  • cena: 8 241 zł
Image things

Kostrzyn Nad Odrą, lubuskie

102 100 zł | Działka | 0.1146 ha.

  • cena: 102 100 zł
Image things

Świebodzin, lubuskie

100 000 zł | Działka | 0.1146 ha.

  • cena: 100 000 zł