Gozdnica, lubuskie

Obiekt | 344 087 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Piotr Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-11-2019 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu z siedzibą przy Szprotawska 4, 68-100 Żagań, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:XXx położonej przy Ul. Konopnickiej 2, 68-130 Gozdnica, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 516 130,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 344 086,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 613,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 18102054020000080203887395.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu mieszczącym się pod adresem: Szprotawska 4, Żagań, 68-100 Żagań.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

117 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,43 m2 | Parter

  • cena: 117 000 zł
  • 3 044 za m2
Image things

Skwierzyna, lubuskie

650 zł | 2,60 m2

  • cena: 650 zł
  • 250 za m2
Image things

Żary, lubuskie

200 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 83,00 m2 | Parter

  • cena: 200 000 zł
  • 2 410 za m2