Stargard, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 82 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 35,20 m2 | 2 piętro

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 82 000 zł
 • Miasto: Stargard
 • Powierzchnia: 35,20 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 2 330 zł
 • Ulica: Kosmonautów 2
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 9 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 41044X96125051
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-30 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Stargard w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż.
Lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 35,20 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Kosmonautów 2 w Stargardzie (obręb ewidencyjny nr 20) wraz ze sprzedażą w udziale 73/1000 części gruntu działki o nr geod. 64 o powierzchni 1150 m, KW nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
82 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące 00/100), w tym: Wartość lokalu
72 739,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dziewięć 00/100) Wartość udziału 73/1000 części w działce nr 64 o pow. 1150 m2: 9261,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden 00/100) Wadium 9 000,00 zł
Nieruchomość znajduje się na terenie bez obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
a. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard” przyjętym uchwałą Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 sierpnia 2011 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na terenie określonym jako podmiejskie tereny zespołów mieszkaniowych, oznaczonym symbolem PM.16.1
Lokal mieszkalny położony jest na II piętrze budynku. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Lokal wyposażony jest w urządzenia infrastruktury technicznej, tj.: instalację wodno kanalizacyjną (niedrożna), elektryczną (aluminiowa-awaryjna), gazową, centralne ogrzewanie etażowe (indywidualne). W lokalu występuje wilgoć i grzyb na ścianach oraz zacieki na sufitach z dach. Okna drewniane wypaczone i zniszczone. Deski podłogowe zniszczone, drzwi płytowe wypaczone. Stopień zużycia technicznego lokalu określono jako słaby i wymaga remontu.
UWAGA: 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Stargardzkiego TBS - ul. Struga 29 w Stargardzie w sali przetargów - o godz. 12:00; dnia 04.10.2019 r. 2. Wadium w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. W Banku PEKAO S.A. I O/Stargard Nr 10124039011111000042204466 najpóźniej w dniu 30.09.2019 r. 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej. 4. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium. 5. Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Stargard. 6. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu wadium jest dzień obciążenia rachunku bankowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. 7. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 8. Nabywca przejmuje lokal w stanie istniejącym. 9. Lokal oglądać można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91/819 24 45 10. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości. 11.Prezydent Miasta Stargard ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.
Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w terminie od dnia 30.08.2019 r. do 04.10.2019 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.stargard.pl, a także na stronie internetowej www.tbs.stargard.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w: 1. Urzędzie Miejskim w Stargardzie ul. Stefana Czarnieckiego 17, pok. nr 104 tel. 91 578-68-47; 2. Stargardzkim TBS Sp. z o.o. przy ul. Struga 29, pok. 13 tel. 91 819-24-45.
Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Głos Stargardzki” w dniu 30.08.2019 r.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard, który powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu podania do publicznej wiadomości wyniku z przetargu, na podstawie art. 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art. 13,
J. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), RODO art. 6 ust lc. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Historyczne ceny

Image things

Stargard, zachodniopomorskie

24 213 zł | 13,78 m2

 • cena: 24 213 zł
 • 1 757 za m2
Image things

Stargard, zachodniopomorskie

579 913 zł | 650,23 m2

 • cena: 579 913 zł
 • 892 za m2
Image things

Stargard, zachodniopomorskie

24 213 zł | 13,78 m2

 • cena: 24 213 zł
 • 1 757 za m2