Spała , Łódzkie

Mieszkanie | 27 500 zł | Mieszkanie | 31,54 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 27 500 zł
 • Miasto: Spała
 • Powierzchnia: 31,54 m2
 • Województwo: Łódzkie
 • Cena za m2: 872 zł
 • Ulica: Hubala
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 750 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 40507X94867397
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-19 - Co to znaczy?

Opis

Wójt Gminy Inowłódz ogłasza w I terminie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Spale.
Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 2 ust.2a ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204, poz.2348, z 2019 r. poz.270) oraz 83, 84, 86 i $15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (T. j. Dz. U. z 2014 roku poz.1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Przedmiot przetargu:
1. Nieruchomość lokalowa nr 2 w Spale przy ul. Hubala o pow. użytkowej 31,54 m2
położona na dz. nr 35/14 o pow. 0,0697 ha, obręb Spala. 2. Cena wywoławcza 27 500,00 zł /słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy
pięćset 00/100 gr /. Cena wywoławcza jest ceną brutto, dla działek prowadzone jest Księga Wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X, brak planu zagospodarowania gminy - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, - w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania. Przetarg odbędzie się dnia 23.09. 2019 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Inowłodzu, ul. Spalska 2 (Sala Przewodniczącego).Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto PBS Inowlódz 03 8985 0004 0000 0000 0071 0013 do dnia 19.09.2019 r. z zaznaczeniem celu wpłaty na daną nieruchomość. Data dokonania wpłaty wadium jest datą uznania rachunku bankowego gminy. Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu mogą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi lub poświadczonymi notarialnie. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wpłacone przez oboje współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego współmałżonka przed notariuszem lub urzędnikiem - pracownikiem Urzędu Gminy. Rozstrzygnięcie nastąpi na korzyść tej osoby, która zadeklaruje najwyższą cenę i co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granic działki. Dokładne informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Inowłodzu w Referacie Gospodarki Komunalnej w godz. od 800 do 150 jak również zapoznać się z regulaminem przetargu. Informacje telefoniczne pod numerem telefonu 044 710 11 86.
Bogdan Lactal

Image things

Łódź , Polesie

40 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 26,43 m2 | Parter

 • cena: 40 000 zł
 • 1 513 za m2
Image things

Łódź , Bałuty

1 275 999 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 275 999 zł
 • 1 275 999 za m2
Image things

Łódź , Śródmieście

219 750 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 77,98 m2 | 2 piętro

 • cena: 219 750 zł
 • 2 818 za m2