Zamość , Lubelskie

Obiekt | 513 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Aleksandra Puchacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2019 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Lipska 63,Zamość, 22-400 22-400, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w Zamościu, przy ul. Lipska/Fredry oznaczona jako: GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I BUDYNEK STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ: DZIAŁKA GRUNTU W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU ZABUDOWANA BUDYNKIEM MAGAZYNOWYM. Nieruchomość oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów działką nr 83/7 o powierzchni 0,2894 ha. Nieruchomość obciążają następujące prawa: - ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - bezpłatne prawo przejazdu i przechodu całą szerokością drogi o szerokości 3 metrów znajdującą się na działce nr 83/7 na rzecz każdoczesnego wieczystego użytkownika działki nr 83/8 o pow. 2420 m2 (w kw. 77369) - odpłatne prawo użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 83/7 o pow. 0,2894 ha położonej w obrębie Miasto Zamość, przy ulicy Lipskiej oraz ulicy Fredry na okres od dnia 4 marca 2015 r. do dnia 4 marca 2035 r. polegające na prawie używania ww. nieruchomości gruntowej oraz wzniesionego na niej budynku, jak również pobierania z nich pożytków zgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 725.00,00- zł. Wartość praw związanych z nieruchomością, ciążących na nieruchomości zgodnie z wpisem w dziale III księgi wieczystej wynosi: - wartość prawa przejazdu i przechodu wynosi kwotę 8.000 zł - wartość prawa użytkowania nieruchomości wynosi kwotę 33.000 zł Wartość nieruchomości z uwzględnieniem praw ją obciążających wynosi kwotę 684.000-zł.

Suma oszacowania wynosi 684 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 513 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Zamościu 41 1240 2005 1111 0010 2509 2674.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Zamość , Lubelskie

348 000 zł | 360,00 m2

  • cena: 348 000 zł
  • 967 za m2
Image things

Zamość , Lubelskie

202 191 zł | Dom | 104,20 m2

  • cena: 202 191 zł
  • 1 940 za m2