Koszalin , Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 344 250 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 124,07 m2 | Parter

- 45 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie


Karol Cygert


Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 140/319, Koszalin, 75-613 Koszalin


tel. 94 34 777 90 / fax. 94 34 777 91


Sygnatura: Km 7215/18


www.koszalin-komornik.pl


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-09-2019r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie VIII Wydział Cywilny przy ul. Andersa 34 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu składajacego się czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc. i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej lokalu 124,07 m2.
należącego  do dłużnika:
położonego: 75-253 Koszalin, ul. Franciszkańska 41B/1,   
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "JANTAR"
(Adres spółdzielni:  ul. Franciszkańska 41B/6, 75-253 Koszalin)
dla którego  Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 90335 [NKW XXXX/XXXXXXXX/X]
Do lokalu przynależy pomieszczenie przynależne garaż nr 13 o powierzchni 15,11 m2 oraz piwnica o powierzchni 12,56 m2, które to pomieszczenia zostały połączone w jeden garaż dwustanowiskowy o powierzchni 27,67 m2.
Suma oszacowania wynosi 459 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    344 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 900,00zł najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 kpc).
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bałtycki Bank Spółdzielczy 65 8566 0003 0600 7294 2005 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Dodatkowo informujemy, iż przedmuiot przetargu można obejrzeć w obecności komornika w dniu 04 września 2019r. w godz. 17.00-17.30


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy


Karol CygertHistoryczne ceny

Image things

Koszalin , Zachodniopomorskie

10 913 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 10 913 500 zł
  • 10 913 500 za m2
Image things

Koszalin , Zachodniopomorskie

108 317 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 39,13 m2

  • cena: 108 317 zł
  • 2 768 za m2
Image things

Koszalin , Zachodniopomorskie

104 430 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

  • cena: 104 430 zł
  • 104 430 za m2