Police , Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 141 075 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,90 m2

- 55 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:07 października 2019 r. o godz. 11:00w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwszalicytacja, przysługującego dłużnikowi Przemysławowi Kapczyńskiemu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 60,90 m2, znajdującego się na III piętrze w budynku 4-piętrowym wielorodzinnym, położonego:Police, ul. 26 Kwietnia 10/6,wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK w Policach, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi188.100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 141.075,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest18.810,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto Komornika: Santander Bank Polska SA 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię można złożyć w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

Operat szacunkowy nieruchomość znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Santockiej 18/14 czynnej w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Historyczne ceny

Image things

Police , Zachodniopomorskie

447 000 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 447 000 zł
  • 447 000 za m2
Image things

Police , Zachodniopomorskie

1 960 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 960 000 zł
  • 1 960 000 za m2
Image things

Police , Zachodniopomorskie

1 760 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 760 000 zł
  • 1 760 000 za m2