Staszów, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 97 648 zł | 40,99 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Staszowie z siedzibą przy Kościuszki 2, 28-200 Staszów, pokój nr 133, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika:położonego przy Konstytucji 3 Maja 18/2, 28-200 Staszów, dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Staszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1A/00034920/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość o numerze: Kw KI1A/00034920//8, położona jest w Staszowie ul. Konstytucji 3-go Maja 18/2 . W/w nieruchomość lokalowa składa się z jednego pokoju, kuchni , przedpokoju, i łazienki o pow. użytkowej 35,69 m 2 wraz z przynależną piwnicą o pow. użytkowej 5,30 m2, łącznie przedmiotowa nieruchomość o pow. 40,99 m 2.

Suma oszacowania wynosi 97 648,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 648,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 764,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Opatów , Świętokrzyskie

15 431 775 zł | 1 345,20 m2

  • cena: 15 431 775 zł
  • 11 472 za m2
Image things

Podchojny , Świętokrzyskie

135 085 zł | 1,00 m2

  • cena: 135 085 zł
  • 135 085 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

141 900 zł | Kawalerka | 28,21 m2 | 2 piętro

  • cena: 141 900 zł
  • 5 030 za m2