Stegna , Pomorskie

Obiekt | 260 000 zł | 83,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 260 000 zł
 • Miasto: Stegna
 • Powierzchnia: 83,00 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 3 133 zł
 • Ulica: Grunwaldzka
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 26 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39879X93396621
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-28 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki, na warunkach określonych postanowieniem Sędziego - Komisarza z dnia 17 lipca 2019r. sygn. akt Sygn. akt VI GUp 32/18 of, po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 260.000,00 zł.Przedmiotem sprzedaży jest:

1.Nieruchomość położona w Stegnie, powiat nowodworski, woj. pomorskie, przy ul. Grunwaldzkiej, stanowiąca działki ewidencyjne nr 151/2, 152/1, 158/6 o łącznej powierzchni 0,0597 ha, zabudowana piętrowym budynkiem pensjonatu o powierzchni zabudowy 83m2, objęta księgą wieczystą nr GD2M/00042556/4. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze VI GUp 32/18 of. Wartość przedmiotu przetargu została określona na łączną kwotę 260.000,00 zł.Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług.I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:1Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG - VI GUp 32/18 of postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Marko Šunjić - NIE OTWIERAĆ" w biurze syndyka w Bielsku-Białej, przy ul. Kamińskiego 1a w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, do godziny 15:00.

2Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 73 8466 0002 0010 5965 3000 0001.

3Złożenie pisemnej oferty zakupu zawierającej:

a.Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),

b.Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c.Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta,

d.Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto) osobno dla każdej pozycji,

e.Sposób i termin zapłaty (termin zapłaty winien być nie późniejszy niż data zawarcia umowy kupna-sprzedaży),

f.Potwierdzony za zgodność dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,

g.Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,

h.Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

i.Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,

j.Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze,

k.Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego, nie krócej niż przez okres 4 miesięcy,

Image things

Lębork , Pomorskie

123 000 zł | 2 pokoje | 52,42 m2 | 3 piętro

 • cena: 123 000 zł
 • 2 346 za m2
Image things

Jurata , Jurata

169 725 zł | 2 pokoje | 45,45 m2 | 2 piętro

 • cena: 169 725 zł
 • 3 734 za m2
Image things

Wejherowo , Pomorskie

121 275 zł | Kawalerka | 29,40 m2 | 3 piętro

 • cena: 121 275 zł
 • 4 125 za m2