Ustronie , Dolnośląskie

Dom | 440 374 zł | 248,28 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy upadłości
- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
w sprawie sygn. akt XIV GUp 186/16 Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

położonej w miejscowości Ustronie nr 53 w Gminie Zgierz,

dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00074407/0,
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z częścią usługową oraz budynkiem gospodarczym (garażem); działka ewidencyjna nr 523/3 w obrębie Ustronie o powierzchni 1000 m2; powierzchnia użytkowa budynku mieszkalno-usługowego 248,28 m2, powierzchnia użytkowa części usługowej 46,40 m2, powierzchnia użytkowa garażu 52,10 m2.Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 440 374,00 złotych netto (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote). Wszelkie koszty zawarcia umowy obciążają nabywcę.

Oferty należy składać do dnia 31 sierpnia 2019 r. bezpośrednio lub listownie na adres:Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z podaniem sygnatury akt „XIV GUp 186/16” oraz wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIV GUp 186/16” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 15 września 2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 46 1020 3408 0000 4102 0404 8187, w wysokości 44 038 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzydzieści osiem złotych) ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium - Przetarg XIV GUp 186/16. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka: [email protected] lub listownie na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka.

Image things

Stare Rochowice , Dolnośląskie

59 000 zł | 2 pokoje | 50,02 m2 | Parter

  • cena: 59 000 zł
  • 1 180 za m2
Image things

Kłodzko , Dolnośląskie

247 500 zł | 124,35 m2

  • cena: 247 500 zł
  • 1 990 za m2
Image things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

156 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 156 000 zł
  • 156 000 za m2