Żerkowice , Małopolskie

Lokal użytkowy | 30 000 zł | 115,80 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 30 000 zł
 • Miasto: Żerkowice
 • Powierzchnia: 115,80 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 259 zł
 • Ulica: 30
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 39866X93366175
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-06 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOS Z EN I E Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 czerwca 2017r. Nr XXXVIII/328/17 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Lwówek Śląski oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz. U. Nr 207/04, poz. 2108 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego (była świetlica wiejska)o pow. użyt. 115,80 m2 wraz z pomiesz czeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 15,30 m2, usytuowanego na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego w Żerkowicach nr 30. Lokal wyposażony w instalację elektryczną oraz posiada udział 6169/10000 w częściach wspólnych budynku oraz działce nr 238 o pow. 0,0300 ha, położo nej w obrębie Zerkowice. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem IUP- jako teren usług publicznych oraz położona jest w strefie „OW” obserwacji ar cheologicznej i w strefie ochrony konserwatorskiej „B” obszarów ruralistycznych oraz na terenie zalewanym wodami powodziowymi (Q1% i Q10%). Budynek zlokalizowany na przedmiotowej działce znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW JGIS/00024032/3.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 30.000,00 zł Przetarg odbędzie się dnia 11.09.2019r. o godz. 08" w pokoju nr 3 tut. Urzędu (par ter), brama „A”
Warunkiem przystąpienia do przetargu, będzie wpłacenie w a di u m w wysokości 10% ceny wywo ławczej tj. kwoty: 3.000,00 zł w terminie do dnia 06.09.2019 r. (włącznie), które należy wpłacić na konto Gminy Lwówek Śląski Nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w wyznaczonym dniu środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora prze
targu. Zastrzega się, że w przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami
wobec Gminy Lwówek Śląski. Nabywca w/w nieruchomości w terminie do 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do pod pisania umowy notarialnej w przeciwnym razie Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy a nabywca straci wpłacone wadium.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
1A
Uwaga: Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z powiatowej ewidencji geodezyjnej i GMINA nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, pok. nr 5, tel. (075)647-78-72.
Lwówek Śląski dnia 08.08.2019 r.
Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu
Z ap. BURMISTRZA Ginny i Miasta Lwowek Sąski
Varow Luolian mgr inz. Lesław Krokosz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Image things

Krynica-Zdrój , Małopolskie

138 265 zł | 45,91 m2 | Parter

 • cena: 138 265 zł
 • 3 012 za m2
Image things

Korczyna , Małopolskie

20 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 20 000 zł
 • 20 000 za m2
Image things

Nowy Sącz , Małopolskie

623 250 zł | 830,34 m2

 • cena: 623 250 zł
 • 751 za m2