Przemyśl , Podkarpackie

Obiekt | 110 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 110 000 zł
 • Miasto: Przemyśl
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 110 000 zł
 • Ulica: Rakoczego 11B
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 11 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39848X93324019
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-10 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl
położonej przy ul. Rakoczego w PrzemyśluW przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka nr: 1453
Powierzchnia działki: 0,0610 ha
Obręb: 207
Księga Wieczysta Nr: PR1P/00052312/9
Adres: Przemyśl, ul. Rakoczego
Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Przemyślu przy ul. Rakoczego. Nieruchomość w stanie faktycznym jest zabudowana dwoma budynkami, stanowiącymi element zabudowy po dawnym szpitalu żydowskim, które są w złym stanie technicznym. Przedmiotowe budynki wpisane są do wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa podkarpackiego i podlegają ochronie konserwatorskiej w zakresie ukształtowania bryły zewnętrznej i wystroju elewacji. Na nieruchomości znajduje się również studnia oraz niewielka budowla sanitarna. Ponadto na nieruchomości znajdują się schody prowadzące do piwnicy budynku przy ul. Rakoczego 11 b.
Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (Uchwała nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r.) nieruchomość położona jest w Jednostce przestrzennej „I-Stare Miasto”, Dzielnicy „I-Stare Miasto”, która została podzielona na historyczne kwartały o różnym charakterze: Kwartał I.3. Miasto XIX/XX obejmujący zabudowę XIX-XX wieczną w rejonie Placu Na Bramie i Dworca Kolejowego do Sanu, wzdłuż ulic: Mickiewicza, Dworskiego, Słowackiego – do ul. Leszczyńskiego. Teren na którym położona jest przedmiotowa działka podlega ochronie konserwatorskiej - strefa „B” i krajobrazowej jako „Strefa ochrony Starego Miasta”. Nieruchomość zlokalizowana jest w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków Województwa Podkarpackiego pod nr A-1493.
Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład działki nr 1453 w obrębie 207 wchodzi użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:
W dziale III KW Nr PR1P/00052312/9 uwidocznione są obciążenia:
ograniczone prawo rzeczowe: na nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 11/13 w obr. 84 – obj. KW Nr 52312 prawo bezpłatnego i swobodnego korzystania ze znajdującej się na działce studni na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 11/12 – obj. KW Nr 72337.
Nabywca nieruchomości przy zawarciu umowy przeniesienia własności nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki nr 1460, nr 1466, nr 1473 i nr1480 w obrębie 207.
Gmina Miejska Przemyśl wyraziła zgodę na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1453 w obrębie 207 w celu realizacji zadania pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych dla zasilenia budynków wielorodzinnych położonych na dz. nr 1449, 1462 oraz budynku jednorodzinnego położonego na dz. nr 1474 przy ul. Rakoczego w Przemyślu”. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania ww. prac.
Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowany został przetarg ustny nieograniczony w dniu 24 lipca 2019 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 września 2019 r. (środa) o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 11 000,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub
na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg – działka nr 1453 obręb 207”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 10 września 2019 r.

Image things

Przemyśl , Podkarpackie

118 667 zł | 4 pokoje | 64,75 m2 | Parter

 • cena: 118 667 zł
 • 1 833 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

438 000 zł | 127,20 m2

 • cena: 438 000 zł
 • 3 443 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

59 333 zł | 68,16 m2

 • cena: 59 333 zł
 • 871 za m2