Brwinów , Mazowieckie

Obiekt | 34 816 380 zł | 8 980,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 34 816 380 zł
 • Miasto: Brwinów
 • Powierzchnia: 8 980,00 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 3 877 zł
 • Ulica: Grodziska
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 3 500 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39843X93312309
 • Termin wpłaty wadium: 2019-10-14 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 157/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 42279.


Syndyk Masy Upadłości w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości:
1. Przedmiotem przetargu jest:
a. prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 7, położonej w Brwinowie (województwo mazowieckie, powiat
pruszkowski, gmina Brwinów), ul. Grodziska, obręb 0012, o powierzchni 17.305 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00065124/5, zabudowanej budynkiem galerii handlowej o charakterze handlowo-usługowym o łącznej powierzchni zabudowy 8.980 m2,
b. prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 66/2, położonej w Brwinowie (województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Brwinów), ul. Grodziska, obręb 0012, o powierzchni 8.650 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00064525/9, zabudowanej budynkiem galerii handlowej o charakterze handlowo-usługowym o łącznej powierzchni zabudowy 8.980 m2 .
2. Cena wywoławcza wynosi 34.816.380,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset szesnaście tysięcy trzystaosiemdziesiąt złotych) brutto (w tym podatek VAT).
3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 16 1600 1462 1835 2272 9000 0001, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 208/19
Galeria Brwinów”.
4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 października 2019 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty).
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2019 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14, o godz. 1400. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności
Sędziego komisarza i przybyłych oferentów.
6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz
trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w warunkach przetargu i aukcji złożonych przy piśmie Syndyka z dnia 17 czerwca 2019 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego rowadzonego przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod sygn. XVIII GUp 208/19.
7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w Biurze Syndyka pod tel. (22) 843 44 12, email: [email protected]

Image things

Brwinów , Mazowieckie

195 319 zł | 1,00 m2

 • cena: 195 319 zł
 • 195 319 za m2
Image things

Brwinów , Mazowieckie

27 853 350 zł | 8 980,00 m2

 • cena: 27 853 350 zł
 • 3 102 za m2