Dziekanów Leśny , Mazowieckie

Obiekt | 639 000 zł | 360,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 157/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 42274.

Syndyk w upadłości z siedzibą w Dziekanowie Leśnym - syg. akt XVIII GUp 190/19 (wcześniej: X GUp 595/17). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 25 lipca 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GUp 190/19, zatwierdził
warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dziekanów Leśny składających się z:
a. działki nr 181/7 o powierzchni 895 m2, zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym z częścią biurową o powierzchni użytkowej 360,2 m2 , dla której SądRejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą WA1N/00020357/8;
b. działki nr 181/11 o powierzchni 997 m2 , zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym o powierzchni użytkowej 325 m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgi Wieczyste WA4M/00387975/6; określając, iż cena wywoławcza wynosi 639.000 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 0/100)

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2019 r.
Każdy oferent przed złożeniem swej oferty zobowiązany jest do wpłaty wadium w kwocie 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąttysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Tw upadłości w banku BGŻ Paribas S.A. o numerze: 20 1600 1462 1831 1644 1000 0001, z dopiskiem „Przetarg Dziekanów
Leśny - sygn. akt X GUp 595/17”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 października 2019 roku,
w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14, o godzinie 1100.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem Przetargu w Kancelarii Syndyka w Piasecznie przy ul. Kineskopowej 1B lok. 1, pod tel. 733 28 28 26, w godzinach pracy kancelarii (pn-pt 900-1700), e-mail:
[email protected] oraz na stronie www.e-upadlosci.pl.

Image things

Dziekanów Leśny , Mazowieckie

825 000 zł | 403,40 m2

  • cena: 825 000 zł
  • 2 045 za m2