Kosakowo , Pomorskie

Obiekt | 1 178 204 zł | 1 188,98 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 178 204 zł
 • Miasto: Kosakowo
 • Powierzchnia: 1 188,98 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 991 zł
 • Ulica: Lawendowa 1
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 118 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39840X93305283
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-05 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 157/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 42263.


Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VI GUp 226/18, działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r.
Prawo upadłościowe oraz warunków określonych w Regulaminie przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż:
1. Prawa własności do nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Kosakowie przy ul. Lawendowej 1. W skład nieruchomości wchodzą:
- nieruchomości gruntowe obrębu nr 221105_2.2004 Kosakowo, oznaczone w ewidencji gruntów nr 64/23, 64/24, 64/32, 64/36, 231, wpisane do KW nr GD2W/00025468/3,
- nieruchomości gruntowej obrębu nr 221105_2.2004 Kosakowo, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 64/25, wpisanej do KW nr GD2W/00028514/2;
1) Budynek produkcyjny z częścią biurowo-socjalną o powierzchni użytkowej 1188,98 m2,
2) Wiata magazynowa o powierzchni użytkowej 523,03 m2
3) Zabudowa Śmietnika o powierzchni 27,04 m2,
4) Zbiornik wody technologicznej o powierzchni zabudowy31,34 m2
.
Za najwyższą oferowaną cenę, nie niższa niż wartości oszacowania dla sprzedaży wymuszonej tj. 1.178.204 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście
cztery zł 0/100).
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem przetargu w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i w miejscu uzgodnionym z syndykiem w jego siedzibie. Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotusprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: [email protected] lub telefonicznie podnr tel. 512257884.
Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu
wizyty z syndykiem pod numerem telefonu 512257884 w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 5 września 2019 roku osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, albo za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Sądu) z podaniem sygn. akt VI GUp 226/18, w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed
otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty.
Oferta powinna spełniać warunki regulaminu oraz zawierać oświadczenia, o których mowa w § 8 regulaminu przetargu.
Koperty należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia komisarz SSR Anna Morawska (sygn.
akt VI GUp 226/18), z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości - Kosakowo” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 118.000,00 zł (sto osiemnaście tysięcy zł 0/00) przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla upadłego - numer
rachunku 79 1940 1076 6201 0061 0000 0000 w terminie do dnia 5 września 2019 roku, pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu na rachunek Upadłego.

 • cena: 18 450 zł
 • 18 450 za m2