Leśna, dolnośląskie

Obiekt | 426 000 zł | 332,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 426 000 zł
 • Miasto: Leśna
 • Powierzchnia: 332,10 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 283 zł
 • Ulica: Sienkiewicza 60
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 42 600 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39837X93298257
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-16 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowymprowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Leśnej (sygn.akt V GUp 35/18) ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości upadłego, na następujących warunkach :
1. Sprzedaż odbywa się na podstawie zezwolenia Sędziego Komisarza,
2. Przedmiotem sprzedaży jest :
Prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem wolnostojącym położonym w Leśnej przy ulicy Sienkiewicza 60 o pow. użytkowej 332,10 m.kw. na działce nr 706/11 o pow. 937 m.kw. oraz powierzchni pomocniczej zlokalizowanej w piwnicy i poddaszu. Budynek w trakcie remontu. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Cena sprzedaży brutto : 426.000,00 złotych, słownie : czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych zero groszy.
3. Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy syndyka masy upadłości Dariusza Chudego nr 85 2490 0005 0000 4000 9876 8082, przed terminem zakończenia składania ofert, wadium w wysokości 10 % wartości ceny sprzedaży brutto nieruchomości,
4. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek,
5. Jeżeli nabywca nie przystąpi do przetargu lub nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie określonym przez prawo upadłościowe, traci wadium, a skutki przyjęcia oferty wygasają,
6. Oferty z propozycją ceny należy składać do dnia 16 września 2019 roku na adres Kancelaria Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 - 215 Wrocław, bądź mailem na adres : [email protected],
7. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 - 215 Wrocław, w dniu 17 września 2019 roku, o godz. 09:00,
8. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny,
9. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Co do nabytych przedmiotów brak jest rękojmi, gwarancji i możliwości zwrotu. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego,
10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 501 367 355 i na stronie www.prosyndyk.pl.

Image things

Leśna, dolnośląskie

99 000 zł | 122,30 m2

 • cena: 99 000 zł
 • 809 za m2