Połaniec , Świętokrzyskie

Obiekt | 116 675 zł | 161,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Sławomir Krakowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Staszowie z siedzibą przy Tadeusza Kościuszki 2, 28-200 Staszów, pokój 133, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika położonej przy Zrębińska , 28-230 Połaniec, dla której SĄD REJONOWY STASZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1A/00003103/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Połańcu przy ulicy Zrębińskiej, składająca się z działki ewid. nr 4577/14 oraz 4577/16, o łącznej powierzchni 0,3234 ha. Działka nr 4577/16 zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni 161 m.kw. Działka nr 4577/14 jest działką niezabudowaną, wykorzystywaną jako droga dojazdowa.

Suma oszacowania wynosi 155 566,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 674,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 556,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 06 1600 1462 1871 9557 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Biechów , Świętokrzyskie

20 600 zł | 3 pokoje | 52,77 m2

  • cena: 20 600 zł
  • 390 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

425 000 zł | 801,63 m2

  • cena: 425 000 zł
  • 530 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

188 467 zł | 118,33 m2

  • cena: 188 467 zł
  • 1 593 za m2