Marki , Mazowieckie

Obiekt | 572 025 zł | 189,86 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Zastępca Komornika Sądowego Dariusza Wiercigrocha Bogusław Klimaszewski Komornik Sądowy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3a, 05-200 Wołomin, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników położonej przy Fabryczna 80G, 05-270 Marki 1, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00105690/1.
Opis nieruchomości:
Segment 189,86m2 w zabudowie bliżniaczej w Markach

Suma oszacowania wynosi 762 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 572 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76 270,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. 02 1240 1040 1111 0010 3287 6249.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wołominie mieszczącym się pod adresem: Prądzyńskiego 3a, Wołomin, 05-200 Wołomin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Marki , Struga

190 253 zł |

  • cena: 190 253 zł