Lubatowa , Podkarpackie

Dom | 158 133 zł | 137,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12/-, 38-400 Krosno, pokój 304, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, położonej przy - -/-, 38-440 Lubatowa, dla której Sądu Rejonowego w Krośnie prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1K/00098722/3.
Opis nieruchomości:
Licytacja działki numer 5325 o pow. 0,1909 ha zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 137,50 m2 oraz atlaną i obiektami gospodarczymi o pow. użytk. 161,70 m2. Budynek jest zamieszkały.

Suma oszacowania wynosi 237 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 158 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 720,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/KROSNO 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Krośnie mieszczącym się pod adresem: Sienkiewicza 12, Krosno, 38-400 Krosno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  • cena: 38 500 zł
  • 895 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

438 000 zł | 127,20 m2

  • cena: 438 000 zł
  • 3 443 za m2
Image things

Glinik Średni , Podkarpackie

37 154 zł | 41,65 m2

  • cena: 37 154 zł
  • 892 za m2