Rytwiany , Świętokrzyskie

Dom | 228 487 zł | 149,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Staszowie z siedzibą przy Kościuszki 2, 28-200 Staszów, pokój nr 130, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,miejscowości Rytwiany , 28-236 Rytwiany, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Staszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1A/00012854/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Rytwiany gmina Rytwiany, składa się z działki ewid. nr 1112/1 o powierzchni 1,0300 ha, zabudowana jest domem murowanym, piętrowym, o łącznej powierzchni użytkowej 149,80 m2 . Informuję, iż w świetle obowiązujących przepisów choć przedmiotową nieruchomość może nabyć także osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym, to stosownie do art. 4 ust.1 pkt 3, 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r. Dz.U. Nr 64, poz. 592 zmieniona ustawą z dnia 26 kwietnia 2019r. ,, o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw " jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości. Zawiadomienia dokonuje organ egzekucyjny art 4 ust.5 pkt.1 b cytowanej ustawy. Wobec powyższego osoba, która wylicytuje przedmiotową nieruchomość uzyska przybicie po uprzednim złożeniu oświadczenia przez Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa o ew. nabyciu w/w nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 342 730,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 228 486,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 273,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 21 1020 4913 00009602 0011 9289.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Zawichost , Świętokrzyskie

36 814 zł | 1,00 m2

  • cena: 36 814 zł
  • 36 814 za m2
Image things

Małogoszcz , Świętokrzyskie

72 512 zł | Kawalerka | 38,75 m2 | 2 piętro

  • cena: 72 512 zł
  • 1 871 za m2
Image things

Smogorzów , Świętokrzyskie

223 758 zł | 215,02 m2

  • cena: 223 758 zł
  • 1 041 za m2