Kępice , Pomorskie

Obiekt | 33 714 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miastku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2019 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Miastku z siedzibą przy A.Krajowej 30, 77-200 Miastko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,ŻELICE, 77-230 KĘPICE, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1M/00012512/3.

Suma oszacowania wynosi 44 952,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 714,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 495,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP ODDZIAŁ/MIASTKO 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Lębork , Pomorskie

61 000 zł | Kawalerka | 25,93 m2

  • cena: 61 000 zł
  • 2 352 za m2
Image things

Ustka , Pomorskie

432 810 zł | 61,83 m2

  • cena: 432 810 zł
  • 7 000 za m2
Image things

Rumia , Pomorskie

242 025 zł | 3 pokoje | 68,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 242 025 zł
  • 3 559 za m2