Wołów, dolnośląskie

Mieszkanie | 141 375 zł | Mieszkanie | 68,62 m2

- 36 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.09.2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołowie, 56-100 Wołów, Rynek 26, w sali nr 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Wołowie, Rynek nr 24, stanowiacej lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 68,62 m2 należącej do dłużnika:, dla którego Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 5935/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (Kw WR1L/00027056).

Suma oszacowania nieruchomści wynosi 188 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 07 1090 2398 0000 0001 4166 3591 w Santander Bank Polska S. A. 1 Oddział we Wrocławiu. W razie wpłaty rękojmi na rachunek bankowy komornika, uznanie wpłaty na rachunku bankowym komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Na dzień 26.08.2019 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 14:00 do godz. 14:30. W przypadku braku udostępnienia nieruchomości komornik nie podejmie dodatkowych czynności związanych z przymusowym jej otwarciem. Akta - operaty szacunkowe - można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzeja Mazurczaka, 56-100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 15, tel. 71 389 42 25.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Wołów, dolnośląskie

170 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 67,24 m2 | Parter

  • cena: 170 000 zł
  • 2 528 za m2
Image things

Wołów, dolnośląskie

540 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 540 000 zł
  • 540 000 za m2
Image things

Wołów, dolnośląskie

1 215 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 215 000 zł
  • 1 215 000 za m2