Szczecin , Zachodniopomorskie

Lokal użytkowy | 1 303 000 zł | 517,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Małgorzata Pędziszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z siedzibą przy Kaszubska 42, 70-227 , pokój 50, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu użytkowego będącego wspólną własnością dłużników:, położonego przy al. Niepodległości 34, 70-404 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00109255/8.
Opis nieruchomości:
Lokal dwupiętrowy z piwnicą o pow. 517 m2. Lokal należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" w Szczecinie. Wadium należy wpłacić na dzień przed licytacją.

Suma oszacowania wynosi 1 954 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 303 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 195 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 85 20300045 1110 0000 0243 6670.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 a w ciągu tygodnia przed licytacją przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie w VI Wydziale Egzekucyjnym pod adresem Kaszubska 42.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

18 800 zł | 30,64 m2

  • cena: 18 800 zł
  • 614 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

45 000 zł | 58,33 m2

  • cena: 45 000 zł
  • 771 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

442 000 zł | 6 pokoi | 150,53 m2

  • cena: 442 000 zł
  • 2 936 za m2