Kalwaria Zebrzydowska , Małopolskie

Obiekt | 533 267 zł | 260,06 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2019-09-13 o godz.: 08:45 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:


na nieruchomośc składają się:

- dwa lokale mieszkalne

- dwa lokale użytkowe

atrakcyjne położenie.

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00039662/0, przysługująca dłużnikom. Nieruchomość składa się z działki nr 4248 o pow. 346 m2. Działka leży na terenach zabudowy usługowej (2U.33) oraz strefy ochrony pośredniej dla ujęcia wody powierzchniowej rzeki Skawinka (SOP). Od wschodu grunt graniczy z osiedlem budynków wielorodzinnych, w pozostałym zakresie obiekty komercyjne. Dojazd do parceli z ulicy al. Jana Pawła II, po działkach 4088/4 oraz 4088/3, które znajdują się we władaniu miasta Kalwaria Zebrzydowska.
Na gruncie posadowiony jest budynek mieszkalno-usługowy o nr adresowym al. Jana Pawła II 2a. Budynek składa się z przyziemia, parteru i poddasza użytkowego, nie podpiwniczony, wolnostojący, murowany w technologii tradycyjnej, użytkowany od 1993 roku. W przyziemiu budynku oraz parterze znajdują się pomieszczenia użytkowe, a na poddaszu część mieszkalna. Część usługowa 260,06m2, część mieszkalna 133,20m2.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 799.900,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 533.266,67-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 79.990,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 1017/18 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
Łukasz Kołodziejczyk

  • cena: 17 700 zł
  • 1 487 za m2
  • cena: 55 100 zł
  • 837 za m2
  • cena: 18 200 zł
  • 1 492 za m2