Ziębice , Dolnośląskie

Obiekt | 90 173 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Mariusz Wesołowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2019 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą przy Świerkowa 1 , 57-200 Ząbkowice Śląskie , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Piotr Szlęzak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą położonej przy ,Wadachowice, 57-220 Ziębice, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1Z/00049163/6.

Suma oszacowania wynosi 120 230,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 172,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 023,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 42 2030 0045 1110 0000 0411 2440.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Zgorzelec , Dolnośląskie

77 400 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,90 m2 | 3 piętro

  • cena: 77 400 zł
  • 1 990 za m2
Image things

Świdnica , Dolnośląskie

326 625 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 156,90 m2

  • cena: 326 625 zł
  • 2 082 za m2
Image things

Legnica , Dolnośląskie

161 250 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 81,86 m2 | 4 piętro

  • cena: 161 250 zł
  • 1 970 za m2