Tczew , Pomorskie

Garaż | 35 357 zł | 22,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2019 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie z siedzibą przy Kołłątaja 6, 83-110 Tczew, pokój 30, odbędzie się pierwsza licytacja garażu będącego wspólną własnością dłużników: Waldemar Kwela, Edyta Kwela, położonego przy Czerwonego Kapturka 4 a/13, 83-110 Tczew, dla którego Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1T/00037843/4.
Opis nieruchomości:
garaż nr A13 w budynku nr ewidencyjnym 61 posadowionym na dz. nr 96/2 obr.11 Tczew o pow. użytkowej 22,00m2, stanowiący współwłasność dłużników w udziałach po 1/2 niewydzielonej części, udział w gruncie i w częściach wspólnych 64/10000

Suma oszacowania wynosi 47 143,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 357,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 714,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas 41 1600 1462 1819 4760 9000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Tczew , Pomorskie

87 750 zł | 2 pokoje | 38,41 m2 | Parter

  • cena: 87 750 zł
  • 2 285 za m2
Image things

Tczew , Pomorskie

2 000 000 zł | 340,40 m2

  • cena: 2 000 000 zł
  • 5 875 za m2