Tarnów , Małopolskie

Mieszkanie | 31 072 zł | 3 pokoje | 53,20 m2 | Parter

- 87 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie


Marcin Owsianka


Kancelaria Komornicza, Krakowska 17, Tarnów, 33-100 Tarnów


tel. 14 688 99 18 / fax. 14 688 99 18


Sygnatura: Km 2371/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Marcin Owsianka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie z siedzibą przy , 33-100 Tarnów, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Szpitalna 37/1, 33-100 Tarnów, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1T/00135326/2.


Suma oszacowania wynosi 41 429,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 071,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 142,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 37 1020 4913 0000 9402 0119 6963.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
26.09.2019 13:00 - 13:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marcin OwsiankaHistoryczne ceny

Image things

Tarnów , Małopolskie

527 040 zł | 596,00 m2

  • cena: 527 040 zł
  • 884 za m2
Image things

Tarnów , Małopolskie

1 933 920 zł | 2 397,00 m2

  • cena: 1 933 920 zł
  • 807 za m2
Image things

Tarnów , Małopolskie

9 924 480 zł | 15 343,65 m2

  • cena: 9 924 480 zł
  • 647 za m2