Nowa Ruda , Dolnośląskie

Mieszkanie | 76 800 zł | 3 pokoje | 50,48 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


                               OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
                                                          nr KWSW2K/00022569/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku  Zbigniew Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-09-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej własnością dłużnika Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny, położony: 57-400 Nowa Ruda, Os. Wojska Polskiego 1/7/1, dla którego Sąd Rejonowy w  Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW2K/00022569/2 wraz z udziałem 5048/452867 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00019870/1.
Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju. Usytuowany jest w poziomie parteru budynku. Do lokalu przynależy 1 pomieszczenie tj. piwnica. Powiechrznia łączna wynosi 50,48m2.
W dziale III księgi wieczystej o nr SW2K/00022569/2 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe nieodpłatna dożywotnia służebność osobista mieszkania w całym lokalu, która zostanie utrzymana w mocy.
Suma oszacowania wynosi 93 900,00zł, pomniejszona o wartość ograniczonego prawa rzeczowego służebnośći osobistej mieszkania opisanej w dziale III księgi wieczystej w kwocie 76 800,00zł, co wynosi 17 100,00zł.
Cena wywołania jest  jest równa 3/4 sumy oszacowania pomniejszonej o wartość ograniczonego prawa rzeczowego i wynosi 12 825,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj.
1 710,00zł.
Rękojmię należy wpłacić tak, aby wpłynęła na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 1 Oddz. w Nowej Rudzie  93 1090 2330 0000 0005 9601 5908  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 12-09-2019r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w Nowej Rudzie ul. Armii Krajowej 4, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.  
 
                                                                                                                                 Komornik Sądowy
                                                                                                                                  Zbigniew Obrzud

Image things

Nowa Ruda , Dolnośląskie

76 000 zł | 2 pokoje | 56,47 m2 | 2 piętro

  • cena: 76 000 zł
  • 1 346 za m2
Image things

Nowa Ruda , Dolnośląskie

48 000 zł | Kawalerka | 46,51 m2 | 2 piętro

  • cena: 48 000 zł
  • 1 032 za m2