Koszalin , Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 194 250 zł | 2 pokoje | 56,60 m2 | Parter

- 35 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie


Karol Cygert


Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 140/319, Koszalin, 75-613 Koszalin


tel. 94 34 777 90 / fax. 94 34 777 91


Sygnatura: Km 4047/18


www.koszalin-komornik.pl


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2019 o godz. 13:20 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17/5A, 75-950 , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Odrodzenia 6/3, 75-306 Koszalin, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00103738/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość - lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 56,60 m2


Suma oszacowania wynosi 259 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 194 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 900,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (962 kpc). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bałtycki Bank Spółdzielczy 65 8566 0003 0600 7294 2005 0001.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Karol CygertImage things

Koszalin , Zachodniopomorskie

194 250 zł | 2 pokoje | 56,60 m2 | Parter

  • cena: 194 250 zł
  • 3 432 za m2
Image things

Koszalin , Zachodniopomorskie

23 775 zł | 1,00 m2

  • cena: 23 775 zł
  • 23 775 za m2
Image things

Koszalin , Zachodniopomorskie

840 000 zł | 1 242,80 m2

  • cena: 840 000 zł
  • 676 za m2