Nasielsk, mazowieckie

Mieszkanie | 137 300 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 52,00 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 137 300 zł
 • Miasto: Nasielsk
 • Powierzchnia: 52,00 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 2 640 zł
 • Ulica: Starzyńskiego 4a
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 15 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39748X93089819
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-05 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Nasielska

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6
położonego w mieście Nasielsku przy ul. Starzyńskiego 4 a
stanowiącego własność Gminy Nasielsk

1. Podstawa prawna

Art.13, art 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.), Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.)

2. Przedmiot sprzedaży

W granicach działki nr 786/1 o pow. 0,1290 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X zlokalizowany jest budynek mieszkalny Starzyńskiego 4 a.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Starzyńskiego 4 a
w Nasielsku o powierzchni 52,00 m2 wraz z udziałem wynoszącym 543/13450 części
w nieruchomości wspólnej.

Przedmiotowy lokal znajduje się na I piętrze wyżej opisanego budynku. Lokal składa się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną oświetleniową, wodociągową, kanalizacyjna oraz telefoniczną. Ogrzewanie zdalaczynne
z kotłowni zbiorczej. Układ pomieszczeń w lokalu funkcjonalny i standardowy. Wyposażenie w lokalu kwalifikuje się do remontu i modernizacji.

Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy o pow. 2,30 m 2 .3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa działka leży na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W/w nieruchomość nie znajduję się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.
Jednocześnie nadmieniam, iż Rada Miejska w Nasielsku nie ustanowiła prawa pierwokupu
na rzecz Gminy Nasielsk oraz nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 25 Ustawy o rewitalizacji
z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.4. Forma przetargu

Przetarg ustny nieograniczony.5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

137 300,00 złotych (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych).

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), jest zwolniona z podatku VAT.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Ustalona w wyniku przetargu cena płatna jest jednorazowo, najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu sporządzenia aktu notarialnego.6. Termin przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku
przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 10 00.

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 6 maja 2019 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do licytacji. Drugi przetarg przeprowadzony został w dniu
8 lipca 2019 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił
do przetargu.7. Wadium

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości
15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie
w terminie do 5 września 2019 r.

Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr:
27 8226 0008 0000 1746 2000 0034.

Image things

Pułtusk, mazowieckie

100 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 100 000 zł
 • 100 000 za m2
Image things

Rzęgnowo, mazowieckie

83 667 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 83 667 zł
 • 83 667 za m2
Image things

Żyrardów, mazowieckie

107 925 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,60 m2 | 2 piętro

 • cena: 107 925 zł
 • 2 221 za m2