Nisko , Podkarpackie

Dom | 390 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 390 000 zł
 • Miasto: Nisko
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 390 000 zł
 • Ulica: 3 Maja
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 78 000 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 39743X93078109
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-03 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA
I PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ:
1. Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8001 o pow. 0,1689 ha,
położonej w Nisku przy ul. 3 Maja, stanowiącej własność Gminy Nisko, dla której przy Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona
jest księga wieczysta KW nr TB1N/00030538/5. Działka nr 8001 nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka wskazana jest jako teren adaptacji mieszkalnictwa o niskiej intensywności z usługami
towarzyszącymi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 390 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Przetargi odbędą się w dniu 10 września 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 20 - I piętro budynku.
2. Przetargi przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie. Przetargi rozpoczynają się o godz. 1000
.
3. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami w stosunku do działek wymienionych: w pozycji 1 upłynął w dniu 30 maja 2019 r., w pozycji 2 upłynął w dniu 25 lipca 2019 r., w pozycji 3
upłynął w dniu 21 lutego 2019 r., w pozycjach od 4 do 6 upłynął w dniu 21 lutego 2019 r, w stosunku do działki wymienionej w pozycji 7 upłynął w dniu 8 listopada 2018 r.
4. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości wymienionych w pozycjach od 4 do 7 odbyły się 02 kwietnia 2019 r.
5. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także nie są przedmiotem żadnego zobowiązania.
6. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej przy każdej nieruchomości, przy czym osoba, która zamierza przystąpić do
kilku przetargów obowiązana jest wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie, w wysokości określonej dla każdej nieruchomości objętej przetargiem. Wadium należy
wpłacić na rachunek bankowy Gminy Nisko Nr 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001 w Nadsańskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Stalowej Woli najpóźniej do dnia
03 września 2019 r

Image things

Lubla , Podkarpackie

89 305 zł | 56,95 m2

 • cena: 89 305 zł
 • 1 568 za m2
 • cena: 140 537 zł
 • 140 537 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

327 300 zł | 3 pokoje | 97,65 m2 | 3 piętro

 • cena: 327 300 zł
 • 3 352 za m2