Mucharz , Małopolskie

Dom | 111 000 zł | 220,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 111 000 zł
 • Miasto: Mucharz
 • Powierzchnia: 220,00 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 505 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 14 800 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 39741X93073425
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-08 - Co to znaczy?

Opis

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /tekst jedn. Dz. U z 2018r. poz. 1314/ administracyjny organ egzekucyjny - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach zawiadamia, że w dniu 09.09.2019r.. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wadowicach ul. Legionów 22, w pokoju nr 204 /II piętro/ odbędzie się sprzedaż
PIERWSZA LICYTACJA PUBLICZNA nieruchomości położonej w miejscowości Mucharz ( Obręb nr: 0003 ), gmina Mucharz, powiat wadowicki, województwo małopolskie, objęta w Sądzie Rejonowym w Wadowicach księgą wieczystą nr KR1W/00073631/4, która składa się z działki o nr 842/9 o łącznej powierzchni 0,0703ha., zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w stanie surowym otwartym, o powierzchni użytkowej 220m2 należącej do
Przeznaczenie w planie miejscowym: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz zatwierdzonym Uchwałą nr XXIX/259 Rady Gminy Mucharz z dnia 12 października 2010r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 703, poz. 5994 z dnia 21 grudnia 2010r oraz Uchwałą nr VII/59 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 sierpnia 2011r w sprawie uchwalania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 445, poz. 4233 z dnia 19 września 2011r. Działka o nr 842/9 położona jest w terenach oznaczonych symbolem MN – tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznaczenie uzupełniające obejmuje tereny oznaczone symbolem 18 KDW – tj. tereny dróg wewnętrznych. Określenie użytków gruntowych i klas bonitacyjnych wg wypisu z Rejestru Gruntów: tereny zabudowy mieszkalnej B
Oszacowana wartość nieruchomości wynosi: 148000,00złzł sto czterdzieści osiem tysięcy złotych
Cena wywoławcza w pierwszym terminie licytacji to 75% wartości nieruchomości i wynosi 111000,00zł. ( sto jedenaście tysięcy złotych)
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 1/10 oszacowanej wartości nieruchomości tj. w wysokości 14800,00zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Wadium należy złożyć w gotówce /lub wpłacić na rachunek bankowy organu egzekucyjnego o numerze 29 10101270 0029 0313 9120 0000 albo złożyć w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy organu egzekucyjnego na chwilę rozpoczęcia licytacji tj. na godzinę 9.00 na rachunku tym musi już znajdować się wadium. Jest to warunek konieczny do dopuszczenia uczestnika do licytacji
Slabovk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: http://www.malopolskie, kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowe-w-krakowie/organizacja/ochrona-danych osobowych ) 3100 Wadoxvice centrala: +48 33 872 3900 sekietavat +48 33 372 39 70 www.malopolskie.kas.gov.pl
sii Catone
w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto. W tytule przelewu proszę wpisać: „KR1W/00073631/4" W terminie 14 dni przed dniem licytacji wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. Oglądanie nieruchomości nastąpi po uprzednim uzgodnieniu z organem egzekucyjnym. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wadowicach w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30– 14.30 w pokoju 13 lub 22 /parter/. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni
częciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach
Boyutery Polak

Image things

Tarnawa , Małopolskie

81 317 zł | 100,95 m2

 • cena: 81 317 zł
 • 806 za m2
Image things

Złockie , Małopolskie

4 507 981 zł | 1,00 m2

 • cena: 4 507 981 zł
 • 4 507 981 za m2
Image things

Zakopane , Małopolskie

558 040 zł | 192,40 m2

 • cena: 558 040 zł
 • 2 900 za m2