Cybinka , Lubuskie

Obiekt | 470 000 zł | 236,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 470 000 zł
 • Miasto: Cybinka
 • Powierzchnia: 236,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 1 992 zł
 • Ulica: Krośnieńska
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 47 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39740X93071083
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-22 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Powiatu Słubickiego
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Powiatu Słubickiego
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. – Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi
prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 2. Nieruchomość jest zabudowana budynkami: administracyjno - socjalnym
o powierzchni użytkowej 236 m2, magazynowym o powierzchni użytkowej
133,50 m2 i wiatą stalową o powierzchni użytkowej 271 m2. 3. Dla powyższej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania
przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gminy Cybinka (uchwała Rady Miasta i Gminy Cybinka nr 140/XIX/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r.) działkę zapisano jako tereny zainwestowane przeznaczone
do rehabilitacji i uzupełnień. 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1) wniesienie wadium w pieniądzu nie później niż 3 dni przed przetargiem.
Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Słubicach nr 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100 w Banku Spółdzielczym O/Słubice. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków
na konto Starostwa; 2) okazanie oryginału dowodu wniesienia wadium organizatorowi przetargu
bezpośrednio przed otwarciem przetargu, 3) osoby fizycznel reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów
wylegitymują się ważnym dowodem tożsamości, 4) reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów stający do przetargu –
okażą dokument potwierdzający prawo do reprezentowania (aktualny odpis z KRS, statut lub umowę spółki lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej - wydane nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, w przypadku kopii – powinny być parafowane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta - zgodnie z zasadą
prezentacji). 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
6. Przetarg odbędzie się 25 września 2019 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach. 7. Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży wyznaczy właściciel w ciągu 21 dni,
licząc od dnia zamknięcia przetargu, o czym powiadomi nabywcę nie później
niż na 7 dni przed terminem zawarcia umowy sprzedaży. 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr tel.: 95-759 2039, 95-759 2040.
STAROSTA Leszek Balot
Słubice, dnia 2019-07-18

 • cena: 144 750 zł
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

132 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 132 000 zł
 • 132 000 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

90 000 zł | 2 pokoje | 47,34 m2 | 3 piętro

 • cena: 90 000 zł
 • 1 901 za m2