Barcin , Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 150 000 zł | 2 pokoje | 60,51 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 150 000 zł
 • Miasto: Barcin
 • Powierzchnia: 60,51 m2
 • Województwo: Kujawsko-Pomorskie
 • Cena za m2: 2 479 zł
 • Ulica: Mogileńska 1
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39737X93064057
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-12 - Co to znaczy?

Opis

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego.
1. Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
nr 506 położonego przy ul. Mogileńskiej 1 w Barcinie, na terenie nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka nr 80/102, obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin, dla której
w Sądzie Rejonowym w Szubinie prowadzona jest księga wieczysta nr BY1U/00015383/1.
2. W skład lokalu mieszkalnego nr 506 o powierzchni 60,51 m2 wchodzą: pokój o pow.
19,12 m2; pokój o pow. 16,59 m2; kuchnia o pow. 9,00 m2, łazienka z wc o pow. 1,65 m2,
przedpokój o pow. 10,59 m2 i schowek o pow. 3,56 m2.
3. Lokal mieszkalny nr 506 mieści się na czwartym piętrze budynku przy ul. Mogileńskiej 1.
Wyposażony jest w instalacje: wodociągowo- kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej,
gazową, elektryczną, c.o. Stan techniczny lokalu – do remontu.
4. Cena wywoławcza wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
5. Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej wynosi 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy
pięćset złotych i 00/100).
6. Minimalne postąpienie w wysokości 1 % ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do
pełnych dziesiątek złotych, wynosi 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych
i 00/100).
7. Cena wywoławcza ustalona została w wysokości nie niższej niż jej wartość i nie zawiera
podatku od towarów i usług.
8. Cena uzyskana w przetargu podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).
9. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość lokalowa - brak.
10. Osoba/podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia
kosztów sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w wysokości
określonej przez notariusza.
11. W skład działki nr 80/102 o powierzchni 0,2632 ha, obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin,
na której znajduje się budynek mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 1, wchodzą następujące
rodzaje gruntów: tereny mieszkaniowe (B) o pow. 0,2632 ha.
12. Według uchwały Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Barcin, działka nr 80/102, obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin, znajduje się w jednostce
planistycznej 1.2 - jednostka usługowa koncentrująca usługi publiczne i komercyjne
Id: 3EF44419-1E8C-4CEB-AC25-65E737133578. Podpisany Strona 1
(administracyjne, oświatowe, sakralne, handlowe - w tym targowisko, teren dworca
autobusowego, itp.) o dominującej funkcji usługowej - w tym obsługa ludności całej
gminy w zakresie funkcji administracyjnych i komunikacyjnych oraz funkcjach
uzupełniających – mieszkaniowa i nieuciążliwe rzemiosło.
13. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barcinie
w dniu 17 maja 2019 r., zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie -
www.bip.barcin.pl oraz na stronie internetowej urzędu - www.barcin.pl. Informacja
o wywieszeniu wykazu pojawiła się w dniu 4 czerwca 2019 r. w wydaniu lokalnym „Gazety
Pomorskiej”.
14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości określonej
w pkt. 5, w terminie do dnia 12 września 2019 r., w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Barcinie
02 8167 0008 0000 0677 2000 0006

Image things

Bydgoszcz , Fordon

130 650 zł | 2 pokoje | 48,09 m2

 • cena: 130 650 zł
 • 2 717 za m2
Image things

Baruchowo , Kujawsko-Pomorskie

332 878 zł | 76,00 m2

 • cena: 332 878 zł
 • 4 380 za m2
Image things

Lubiewo , Kujawsko-Pomorskie

76 333 zł | 94,70 m2

 • cena: 76 333 zł
 • 806 za m2