Waplewo Wielkie , Pomorskie

Mieszkanie | 26 000 zł | 39,81 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4, 80-852 w Gdańsku.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2019 r. o godz. 10.00 w PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 2-4, w wyznaczonej sali nr 226.
Przedmiot przetargu:
nieruchomość położonej w Waplewie Wielkim, woj. pomorskie, na którą składa się prawo własności lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 39,81 m² wraz z przynależnymi dwoma pomieszczeniami piwnicznymi 4,85 m² i 4,50 m² oraz dwoma pomieszczeniami gospodarczymi 7,60 m² i 3,80 m² a także WC usytuowanym przy budynku gospodarczym o pow. 1,12 m² wraz z udziałem wynoszącym 0,255 w częściach wspólnych budynku, urządzeń infrastruktury i w prawie własności działki gruntowej nr 94/4 o powierzchni 0,0916 ha, obr. Waplewo Wielkie, gm. Stary Targ, na której posadowione są opisane budynki.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW zbywanej nieruchomości zawiera Informacja przetargowa, stanowiąca Załącznik nr 4 do Regulaminu.
Lokal nie został dotychczas prawnie wyodrębniony, tzn. nie ustanowiono jego odrębnej własności, a tym samym nie założono dla niego oddzielnej księgi wieczystej. Wyodrębnienie lokalu nastąpi przy sporządzaniu aktu notarialnego.
Dla działki nr 94/4 Sąd Rejonowy w Kwidzynie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie prowadzi Księgę Wieczystą nr GD2I/00022020/8. Dział I-Sp zawiera wpis: „prawo przechodu i przejazdu przez działkę nr 94/7 na rzecz każdoczesnego właściciela działki przyległej o nr 94/4 ograniczoną
do pasa pieszo jezdnego o szerokości 5m i długości 145m”. W Dziale II jako właściciel udziału wynoszącego 255/1000 wpisane są PKP S.A. Dział III zawiera wpis: wpis: „roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości w udziale 255/1000 na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”.
Dział IV wolny od wpisów.
Cena wywoławcza: 26.000,00 zł netto
Wadium:· 2.600,00 zł
Minimalne postąpienie: 500,00 zł


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 2.500,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 10201026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na zbycie nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/551/2019”. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 09.09.2019r

Image things

Ustka , Pomorskie

331 870 zł | 47,41 m2

  • cena: 331 870 zł
  • 7 000 za m2
Image things

Lębork , Pomorskie

79 000 zł | 2 pokoje | 40,47 m2

  • cena: 79 000 zł
  • 1 952 za m2
Image things

Malbork , Pomorskie

57 300 zł | 23,80 m2

  • cena: 57 300 zł
  • 2 408 za m2